Leila Hess, B.H.Sc., H.I.S. (Hamilton, Ontario)
Writer